Bevar Fusa skole – et viktig samlingspunkt for bygda


Fusa skole er truet med nedleggelse som en del av skolestruktur-saken i Bjørnafjorden kommune. Foreldre, elever og lærere protesterer mot forslaget, som de mener vil svekke kvaliteten på opplæringen, øke reiseveien og redusere trivselen. De ber politikerne om å lytte til faglige råd og lokale stemmer, og bevare Fusa skole som et viktig samlingspunkt for bygda.

Hvorfor er Fusa skole viktig?

Fusa skole er en barneskole med rundt 100 elever fordelt på sju trinn. Skolen har et godt læringsmiljø, med engasjerte og kompetente lærere, varierte og tilpassede undervisningsmetoder, og gode resultater på nasjonale prøver. Skolen har også et godt sosialt miljø, med et aktivt elevråd, et inkluderende miljøutvalg, og et tett samarbeid med foreldrene.

Fusa skole er mer enn bare en skole. Det er også et kulturhus, et idrettsanlegg, et bibliotek, og et møtested for bygdefolket. Skolen arrangerer ulike aktiviteter og arrangementer for elevene og lokalsamfunnet, som julemarked, karneval, 17. mai-feiring, kulturdager, idrettsdager, lesekvelder, og mye mer. Skolen bidrar til å styrke samholdet, identiteten og tilhørigheten i bygda.

Hva er konsekvensene av å legge ned Fusa skole?

Hvis Fusa skole blir lagt ned, vil elevene måtte flyttes til andre skoler i kommunen. Dette vil medføre flere negative konsekvenser, som:

  • Lengre reisevei: Elevene vil måtte bruke mer tid og penger på å reise til og fra skolen. Dette vil redusere tiden de har til lekser, fritidsaktiviteter og familie. Det vil også øke trafikken, utslippene og ulykkesrisikoen på veiene.
  • Dårligere læringsmiljø: Elevene vil måtte tilpasse seg til nye lærere, medelever, fagplaner og rutiner. Dette kan være utfordrende og stressende for mange elever, spesielt de som har spesielle behov eller utfordringer. Det kan også føre til lavere motivasjon, prestasjon og trivsel i skolen.
  • Svakere sosialt miljø: Elevene vil miste kontakten med sine venner og klassekamerater fra Fusa skole. De vil også møte større konkurranse og press fra andre elever på de nye skolene. Dette kan føre til ensomhet, mobbing, utestenging og konflikter blant elevene.
  • Tap av kultur og identitet: Elevene vil miste tilknytningen til sin lokale historie, tradisjon og kultur. De vil også miste muligheten til å delta i de ulike aktivitetene og arrangementene som Fusa skole har tilbudt. Dette kan føre til at de føler seg mindre verdsatt, respektert og stolt av sin bakgrunn.

Hva kan gjøres for å redde Fusa skole?

Fusa skole er en verdifull ressurs for bygda og kommunen. Det er derfor viktig å kjempe for å bevare den. Noen av tiltakene som kan gjøres er:

  • Delta i høringsprosessen: Kommunen har sendt ut et høringsnotat om skolestruktur-saken, som skal besvares innen 15. september. Det er viktig at alle som er berørt eller interessert i saken gir sin mening og argumentasjon i høringssvaret.
  • Engasjere seg i aksjoner: Foreldreutvalget ved Fusa skole har organisert ulike aksjoner for å vise sin motstand mot nedleggelsen, som underskriftskampanje, demonstrasjon, appeller, og medieoppslag. Det er viktig å støtte disse aksjonene og delta aktivt i dem.
  • Påvirke politikerne: Kommunestyret skal fatte et endelig vedtak om skolestruktur-saken i oktober. Det er viktig å kontakte de lokale politikerne og påvirke dem til å stemme for å bevare Fusa skole. Det er også viktig å bruke stemmeretten ved kommunevalget 11. september, og stemme på de partiene som støtter Fusa skole.

0 kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *