Equinor får ja til utslipp i fjord

Ressursene på norsk sokkel Equinor får ja til utslipp i fjord Miljødirektoratet godkjenner at Equinor får slippe ut kjemikalier fra Johan Castberg-skipet i Klosterfjorden, 1,6 km fra et foreslått marint verneområde. Johan Castberg-skipet skal snart forlate Aker Solutions’ verft på Stord og testes i Klosterfjorden. Nå har Miljødirektoratet godkjent Equinors søknad om å få slippe


Equinor får ja til utslipp i fjord

Equinor får ja til utslipp i fjord

Miljødirektoratet godkjenner at Equinor får slippe ut kjemikalier fra Johan Castberg-skipet i Klosterfjorden, 1,6 km fra et foreslått marint verneområde.

Publisert: Publisert:

I forrige uke omtalte E24 at Equinor har søkt om å få slippe ut klor og biocid i forbindelse med testing av Johan Castberg-skipet før avreise til Barentshavet.

Nå har Miljødirektoratet godkjent søknaden om utslipp i Klosterfjorden, en del av Halsnøyfjorden og Hardangerfjorden i Kvinnherad kommune i Vestland fylke.

«Miljødirektoratet vurderer at behovet for inshore testing av systemene er tilstrekkelig begrunnet», skriver direktoratet i sin avgjørelse.

«Vår vurdering er at ulempene, herunder kostnadene, med å vente med testing til innretningen er på plass på feltet oppveier miljøulempene som følge av utslippene i Klosterfjorden i testperioden», skriver de.

I fjordsystemet er det blant annet registrert badeplasser, brislingfiske, reketråling og oppdrettsanlegg, opplyser direktoratet.

Utslippene skal skje om lag 1,6 kilometer fra den sørlige grensen for et foreslått marint verneområde i Ytre Hardangerfjord, ifølge direktoratet. Forslaget om vern ligger til behandling hos Klima- og miljødepartementet.

Les også

Castberg-skipet testes: Vil slippe ut kjemikalier i Klosterfjorden

– En kort periode

Flere av stoffene som Equinor har planer om å slippe ut er i rød kategori, som hypokloritt og biocidet DBNPA. Stoffer i rød kategori er den nest giftigste typen, etter svart kategori.

«Utslippene av stoff i rød kategori vil foregå over en kort periode og vil fortynnes kort tid etter utslippet. Potensielle negative miljøvirkninger vil være begrenset lokalt ved utslippspunktet», skriver Miljødirektoratet.

Hypokloritt er i rød kategori på grunn av høy akutt giftighet for vannlevende organismer.

«Utslipp av hypokloritt kan ha en lokal effekt ved utslippspunktet, men vil fortynnes og spres i resipienten. Forbindelsen er ustabil, og vil raskt
reagere til vann, natriumioner, klor og bromforbindelser», skriver direktoratet.

Miljødirektoratet har godkjent Equinors søknad om å få slippe ut kjemikalier til Klosterfjorden under testing av Johan Castberg-skipet før avreise til Barentshavet. Her er Equinor-sjef Anders Opedal på skipets helikopterdekk.

Stiller krav til kloakkutslipp

Equinor skal også slippe ut avløpsvann i Klosterfjorden fra ti meters dyp. Inntil 558 mennesker kan være på produksjonsskipet daglig i testperioden. Skipet har ingen oppsamlingstank for kloakk.

Miljødirektoratet er bekymret for uønsket algevekst, og vurderer det som «svært viktig» at disse utslippene blir fortynnet og best mulig innblandet i vannmassene.

«Vi stiller derfor spørsmål ved om 10 meters dyp er miljømessig forsvarlig, og pålegger Equinor å innhente en tredjepartsvurdering av hvilke utslippsdyp og avbøtende tiltak som vil redusere risiko for negativ påvirkning på vannmiljø», skriver Miljødirektoratet.

Blant annet pålegges Equinor å vurdere bruk av diffusor. Dette er rør hvor det er boret hull for å øke spredningen av utslippene.

Dårlig kjemisk tilstand

Direktoratet mener at Johan Castbergs utslipp til fjorden ikke vil bryte med vannforskriften. Det viser til vanndypet på 370 meter og at det er god vannutskiftning i krysningspunktet mellom fjordsystemene.

«De midlertidige utslippene av kjemikalier og avløpsvann vil derfor raskt fortynnes og det er lite sannsynlig at de vil bidra til at miljømålene for vannforekomsten ikke nås eller at aktivitetene vil medføre en forringelse av økologisk tilstand i vannforekomsten», skriver de.

Ifølge direktoratet er Klosterfjorden karakterisert med god økologisk tilstand, men dårlig kjemisk tilstand. Den dårlige tilstanden skyldes blant annet organiske tinnforbindelser fra tidligere industriutslipp.

«Det er ikke observert forekomster av koraller eller annen sårbar fauna på sjøbunnen i området. Avstand til nærmeste korallrev er om lag 5 000 meter i nordlig retning», skriver Miljødirektoratet.

Dette er stoffene Equinor skal slippes ut:

  • 2,96 tonn avleiringshemmer
  • 2,88 tonn klorfjerner
  • 88 liter biocid (tilsvarer 18 liter ren dibromonitrilpropionamid)
  • 2,58 tonn hypokloritt (totalt utslipp kan bli på opp mot 9,5 tonn)
  • 623 liter svovelsyre

Det er tre ukers klagefrist på vedtaket.

Undersøker miljøtilstanden

Naturvernforbundet har sagt til E24 at det ikke er greit å slippe ut miljøgifter og rå kloakk fra hundrevis av mennesker, og forventet at Equinor fikk nei på søknaden.

I en høring har flere uttrykt bekymring for videre forurensning i fjorden.

Fiskeridirektoratet har påpekt at det pågår arbeid for å undersøke miljøtilstanden i Hardangerfjorden.

«Vannforekomstene er først og fremst preget av utslipp av sink, organisk materiale og næringssalter i forbindelse med oppdrettsaktivitet, men Fiskeridirektoratet stiller likevel spørsmål ved om en utslippstillatelse i denne kategorien er heldig med tanke på at det nå er satt i gang tiltak for å hindre forverring av miljøtilstanden i fjordsystemet», heter det i Miljødirektoratets godkjenningsbrev.

Equinor har sagt at de tar innspillene til etterretning, og vil jobbe for å begrense utslippene fra Castberg mest mulig.


0 kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *