Støre vurderer nye rutiner etter habilitetsbrudd


Statsminister Jonas Gahr Støre har svart på kontrollkomiteens spørsmål om regjeringens håndtering av habilitetssaker. Han sier at han vil se på mulige tiltak for å unngå flere feil.

Hovedpunkter

  • Kontrollkomiteen har stilt 17 spørsmål til statsministeren om regjeringens praktisering av habilitetsregelverket.
  • Spørsmålene kommer etter at fire statsråder har vært innblandet i habilitetssaker den siste tiden.
  • Støre svarer at han vurderer nye rutiner for opplæring, retningslinjer og rådgivning om habilitet.
  • Støre ber også statsrådene om å sende supplerende svar på en rekke av spørsmålene.

Bakgrunn

Habilitet handler om tilliten til at offentlige tjenestemenn ikke lar seg påvirke av personlige interesser eller bindinger når de utøver sin myndighet. Det finnes både lovregler og etiske retningslinjer som skal sikre habiliteten til statsråder og andre i politisk ledelse.

I sommer har det vært flere saker der statsråder har brutt habilitetsreglene. Disse sakene er:

  • Tonje Brenna (Ap), statssekretær ved Statsministerens kontor, deltok i behandlingen av en sak om koronakompensasjon til frivillige organisasjoner, til tross for at hun er styreleder i en organisasjon som fikk støtte.
  • Ola Borten Moe (Sp), olje- og energiminister, deltok i behandlingen av en sak om konsesjon til et vindkraftprosjekt, til tross for at han er deleier i et selskap som har interesser i prosjektet.
  • Anette Trettebergstuen (Ap), arbeids- og sosialminister, deltok i behandlingen av en sak om pensjon til ansatte i Fellesforbundet, til tross for at hun er gift med lederen i forbundet.
  • Anniken Huitfeldt (Ap), utenriksminister, brøt retningslinjene om å informere Statsministerens kontor om ektefellens aksjekjøp i selskaper som er relevante for hennes ansvarsområde.

Svar

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget har bedt statsministeren om å redegjøre for hvordan regjeringen og departementene håndterer habilitetsspørsmål. Komiteen har stilt 17 spørsmål om blant annet rutiner, opplæring, rådgivning og kontroll.

Statsministeren har sendt et tolv sider langt brev til komiteen der han svarer på spørsmålene. I brevet skriver han at han tar habilitetssakene på alvor og beklager de feil som er gjort. Han understreker også at det er statsrådenes eget ansvar å vurdere sin habilitet og å be om bistand ved behov.

Støre svarer at regjeringen har jevnlige påminnelser om habilitetsreglene, og at det finnes håndbøker og veiledere som gir råd om hvordan reglene skal praktiseres. Han svarer også at Statsministerens kontor gir muntlige råd om habilitet i forbindelse med regjeringskonferanser eller statsråd.

Støre svarer videre at han vurderer nye rutiner for å styrke opplæringen, retningslinjene og rådgivningen om habilitet. Han skriver at dette er et arbeid som regjeringen forfølger fortløpende.

Støre ber også statsrådene i alle departementene om å sende supplerende svar på en rekke av spørsmålene, blant annet om eventuelle politisk iverksatte rutiner for å ivareta habilitetsregelverket.

Reaksjoner

Kontrollkomiteens leder Dag Terje Andersen (Ap) sier til NTB at han ikke har rukket å lese svarene fra statsministeren ennå, men at han vil gjøre det så snart som mulig. Han sier også at komiteen vil vurdere om det er behov for ytterligere oppfølging av saken.

Komiteens nestleder Michael Tetzschner (H) sier til NTB at han synes svarene fra statsministeren er skuffende. Han mener at Støre ikke tar tak i problemet med manglende rutiner og kontroll. Han sier også at han vil foreslå at komiteen innkaller Støre til en høring om saken.


0 kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *